สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

        นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากนายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์ เกษมศรี ผู้อำนายการศูนย์วิจัยนโยบายพลังงานและทรัพยากร มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้แทนในนามเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) กรณี ขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาให้ข้อเสนอแนะไปยังนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เพื่อดำเนินการยกเลิกประกาศคณะกรรมการปิโตรเลียม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดพื้นที่ที่จะดำเนินการสำรวจหรือผลิตปิโตรเลียมในรูปแบบของสัมปทาน สัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือสัญญาจ้างบริการ เพราะหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศของคณะกรรมการปิโตรเลียมมีข้อบกพร่องอย่างร้ายแรง ที่อาจฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 164 (1) โดยจะทำให้การบริหารงานของคณะรัฐมนตรีไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนส่วนรวม วันที่ 16 พย 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน อาคารB (ขึ้นลิฟท์ W2 ฝั่งตะวันตก)