สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

        เมื่อวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และนางสาวจงดี หมายดี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมงานสัมมนาโครงการ "ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 34" จังหวัดเชียงราย ซึ่งจัดโดยสำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ ด้วยมุ่งหวังเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน กิจกรรมครั้งนี้มีทั้งสิ้น 2 วันด้วยกัน คือวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 โดยมีนายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้เข้าร่วมสัมมนา จากนั้นเป็นการบรรยายให้ความรู้เรื่อง “หน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน” และวิธีใช้ App ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และในช่วงบ่ายของวันเดียวกันเป็นการเสวนาในหัวข้อ “หน้าที่และอำนาจขององค์กรอิสระ ตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560” โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ นักวิชาการ ผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ประจำจังหวัดเชียงราย เครือข่าย และภาคประชาสังคม กว่า 500 คนจาก 2 จังหวัด ภาคเหนือเข้าร่วมงาน ได้แก่ เชียงรายและพะเยา นอกจากนี้ ยังมีการนำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินออกให้บริการและให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย รวมถึงเผยแพร่บทบาทหน้าที่ และอำนาจ รวมถึงช่องทางการร้องเรียนของผู้ตรวจการแผ่นดินให้กับประชาชน ในจังหวัดเชียงราย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อีกด้วย
     สำหรับในวันที่ 23 พฤศจิกายนนั้น เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้เยาวชนได้รับรู้เข้าใจเกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน วิธีใช้ App ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ตลอดจนเรียนรู้เทคนิคการเขียนเรื่องร้องเรียนอย่างถูกต้อง เพื่อที่จะสามารถให้คำแนะนำแก่ญาติพี่น้องหรือประชาชนที่ต้องการยื่นเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรมจากผู้ตรวจการแผ่นดินต่อไปได้ โดยมีนักศึกษาจาก 2 มหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงราย เข้าร่วม ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารรัฐกิจ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และในช่วงบ่ายของวันเดียวกันยังมีกิจกรรมเพื่อสำคัญคือ “กิจกรรมสนับสนุนการศึกษา มอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์กีฬา เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนในชนบท” ณ โรงเรียนบ้านกระแล อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย โดยผู้ตรวจการแผ่นดินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้นำคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์ทางการศึกษามอบให้แก่เยาวชนโรงเรียนบ้านกระแล และโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยก้าง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไม้ยา จำนวนกว่า 250 คน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกัน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของนักเรียน และโรงเรียนในกิจกรรมต่างๆ ต่อไป