สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

        เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ณห้องรับรอง 1 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดินพร้อมด้วย นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้การต้อนรับ นายเลโอง เดซีเร่ ซาโล ตุลาการแผนกคดีปกครองแห่งศาลฎีกา สาธารณรัฐโกตดิวัวร์ และคณะผู้แทนจากสำนักงานศาลปกครองประเทศไทย เนื่องในโอกาสเดินทางเข้าเยี่ยมคารวะและศึกษาดูงานองค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินในการนี้นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับ บทบาทและอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน จากนั้น เจ้าหน้าที่จากสำนักวิเทศสัมพันธ์ และสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา ได้นำคณะทั้งหมดเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุผู้ตรวจการแผ่นดิน