สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

        พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ร่วมประชุมการจัดทำแนวคำวินิจฉัยผู้ตรวจการแผ่นดินเกี่ยวกับหลักการ การออกเลขดำ เลขแดง ในเรื่องร้องเรียน เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผนดิน