สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

        พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะ ได้เดินทางเยือน กรุงทาชเคนท์ สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน ระหว่างวันที่ 9–13 ธันวาคม 2560 เพื่อหารือข้อราชการร่วมกับผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน (Authorised Person of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan for Human Rights (Ombudsman) และเข้าร่วมการประชุมนานาชาติด้านสิทธิมนุษยชน หัวข้อ “สิทธิมนุษยชนผ่านมุมมองของรัฐธรรมนูญ และยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน 5 ด้าน” (Human Rights Through the Prism of the Constitution and the Action Strategy on Five Priority Areas of the Development of the Republic of Uzbekistan) ตามคำกราบเรียนเชิญของผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐ อุซเบกิสถาน (Mr. Ulugbek Muhammadiev) โดยในวันที่ 11 ธันวาคม 2560 พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษ หัวข้อ “อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของผู้ตรวจการแผ่นดิน และบทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดินในการส่งเสริมธรรมาภิบาล” (Legal Mandates of the Ombudsman and the Ombudsman’s Role in Promoting Good Governance) และในโอกาสเดียวกัน พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ลงนาม ในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (Memorandum of Understanding: MOU) ร่วมกับผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน โดยมีกรอบความร่วมมือครอบคลุม การจัดการเรื่องร้องเรียนระหว่างหน่วยงาน และการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เช่น การอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกัน เป็นต้น