สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

        เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ นายบูรณ์ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะเจ้าหน้าที่สอบสวน สำนักสอบสวน 2 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและร่วมประชุมหารือกับ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิตย์ อำเภอท่าคันโทเทศบาลตำบลนาตาลสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์และสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการร้องเรียนโครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ในพื้นที่บ้านเกิดหมู่ 5 และบ้านโนนอำนวยหมู่ 8 9 เทศบาลตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ แต่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง จนส่งผลกระทบด้านอุปโภคบริโภคต่อประชาชน