สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

        พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะผู้บริหารและผู้อำนวยทุกสำนัก เข้าร่วมประชุมติดตามและรายงานผลการดำเนินงานครั้งที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมของสายงานซึ่งอยู่ในการกำกับดูแลของนางสาวจงดี หมายดี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จำนวน 6 สำนัก ได้แก่ สำนักอำนวยการ สำนักบริหารการคลัง สำนักนโยบายและแผน สำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ สำนักวิเทศสัมพันธ์ และหน่วยตรวจสอบภายใน เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ