สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

        พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมประชุมระหว่างประธาน ศาลรัฐธรรมนูญ และประธานองค์กรอิสระ เพื่อพิจารณา (ร่าง) มาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของ ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ. ... เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ