สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

        นายทิฆัมพร ยะลา เจ้าหน้าที่สอบสวนผู้ชำนาญการ รับเรื่องร้องเรียนจาก พท. พญ. กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี ผู้แทนเครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ และคณะ เข้ายื่นเรื่องร้องเรียน ต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณี ขอให้พิจารณาเสนอเรื่องต่อ ศาลรัฐธรรมนูญ เรื่องพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2560 และ พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2560 อาจขัดรัฐธรรมนูญ พร้อมขอให้ตรวจสอบการผ่านร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ... เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน