สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

        ผู้ตรวจการแผ่นดินจัดโครงการ “Ombudsman Care” บริการรับเรื่องร้องเรียนเคลื่อนที่ลงจังหวัดนครพนมและจังหวัดสกลนคร
      สำนักงานผู้ตรวจการเดินหน้าประชาสัมพันธ์เชิงรุกจัดโครงการ “Ombudsman Care” นำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ (Mobile Unit) ลงพื้นที่พบประชาชน หวังอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ให้รับรู้และเข้าใจถึงสิทธิการร้องเรียนของประชาชนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน รวมถึงให้บริการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ตลอดจนให้คำปรึกษาปัญหาเรื่องร้องเรียนและกฎหมาย ณ จังหวัดนครพนม วันที่ 19 และ 22 ธันวาคม 2560 และจังหวัดสกลนคร ในวันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2560
      สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุก ออกหน่วยบริการรับเรื่องร้องเรียน มุ่งให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในปัจจุบัน เนื่องจากบางพื้นที่อยู่ห่างไกลจากกรุงเทพฯ การคมนาคมไม่สะดวกและมีข้อจำกัดในการเดินทาง โดยครั้งนี้ออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการและเข้าถึงช่องทางการยื่นเรื่องร้องเรียนด้วยตนเองได้อย่างสะดวกและทั่วถึงมากขึ้น โดยออกหน่วยบริการรับเรื่องร้องเรียนและให้คำปรึกษาปัญหาด้านกฎหมายในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งในครั้งนี้กำหนดจัดใน 2 จังหวัด ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ จังหวัดนครพนม ในวันที่ 19 และ 22 ธันวาคม 2560 โดยวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ได้รับเกียรติจากนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน บรรยายเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินให้แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนนครพนมวิทยาคม ได้รับทราบถึงหน้าที่ในขอบเขตของผู้ตรวจการแผ่นดินและช่องทางการร้องเรียน อีกทั้งได้ออกหน่วยบริการประชาชน ณ บริเวณหน้าตลาดอภิบาลบัญชา (ตลาดสดเทศบาลเมืองนครพนม) อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม และวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ออกหน่วยบริการ ณ บริเวณหน้าโรงเรียนนครพนมวิทยาคม บริเวณตลาดโต้รุ่งเทศบาลเมืองนครพนม และบริเวณถนนคนเดินริมแม่น้ำโขง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
      สำหรับจังหวัดสกลนคร ได้ออกหน่วยบริการประชาชน เมื่อวันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณหน้าตลาด ต.การค้า บริเวณตลาดบายพาส บริเวณตลาดโต้รุ่งหน้าเทศบาลนครสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร และบริเวณตลาดชุมชนเทศบาลตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยภายในกิจกรรมดังกล่าวของทั้ง 2 จังหวัด มีประชาชน นักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก