ผู้ตรวจการแผ่นดิน

        ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่จังหวัดระยอง แก้ไขปัญหาความเดือนร้อนด้านมลพิษของประชาชนตำบลบางบุตร จากการประกอบกิจการของโรงงานคัดแยกผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมใช้แล้ว
      วันที่ 22 ธันวาคม 2560--พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายปรีดา เวทยาวงศ์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้แก่ประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบด้านมลพิษจากการประกอบกิจการโรงงานที่ต้องสงสัยในบริเวณดังกล่าว พร้อมร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหา
      พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เผยถึงกรณีประชาชนร้องเรียนปัญหามลพิษจากการประกอบกิจการของโรงงานเกี่ยวกับการนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้ว รวมถึงของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม ในเขตพื้นที่ ใจกลางชุมชน บริเวณหมู่ 4 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ซึ่งได้นำขยะอุตสาหกรรมที่มีสารเคมีเจือปนมาคัดแยก ส่งผลกระทบด้านมลพิษกับประชาชนในพื้นที่จากกลิ่น ฝุ่นละออง เสียงเครื่องจักร และน้ำเสียที่ปล่อยลงสู่ลำรางสาธารณะ ทั้งนี้ เมื่อปี 2556 ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบรวมตัวกันกว่า 300 คน ปิดทางเข้าออกบริษัท วิน โพรเสส จำกัด จนกระทั่งมีคำสั่งจากผู้ว่าราชการจังหวัดระยองให้บริษัทฯ ระงับการกระทำที่ฝ่าฝืน แต่ทางบริษัทฯ ยังคงเพิกเฉยและเปิดดำเนินการเรื่อยมา จนเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมพร้อมคณะได้เข้าตรวจสอบและมีคำสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตครอบครองวัตถุอันตราย เนื่องจากผลการวัดคุณภาพน้ำและอากาศมีสารปนเปื้อนเกินกว่าค่ามาตรฐาน และยังพบการฝังกลบ รวมทั้งสารเคมีหลายชนิด ต่อมาบริษัทฯ ยื่นเรื่องขอรับใบอนุญาตตั้งโรงงานจำพวกที่ 3 ลำดับที่ 106 กับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง โดยให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการขอใบอนุญาตดังกล่าว แต่ปรากฏว่าประชาชนในพื้นที่ผู้ได้รับผลกระทบไม่ได้รับทราบข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นแต่อย่างใด และประชาชนในพื้นที่ยังคงได้รับความเดือดร้อน
      ดังนั้น ในวันนี้จึงลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริง เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน โดยจากการประชุมแก้ปัญหาร่วมกับนายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม (นายชูสง่า วัชรสินธุ์) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง (นางสาวทิพย์อาภา ยลธรรม์ธรรม) ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยอง (นายสุปนันท์ สังข์สุวรรณ) อำเภอบ้านค่าย (นางดงพล รุจิธรรมธัช) และองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร (นายจาตุรงค์ วงศ์สุวรรณ) เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการบรรเทาความทุกข์ร้อนให้ประชาชนในพื้นที่โดยเร็ว พบว่า สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองได้รับทราบปัญหาดังกล่าว และมีคำสั่งให้บริษัท วิน โพรเสส จำกัด ดำเนินการปรับปรุงโรงงานให้เป็นไปตามเงื่อนไขการอนุญาตประกอบกิจการโรงงานซึ่งทางบริษัทฯ ได้ขยายระยะเวลาการปรับปรุงแก้ไขซึ่งจะสิ้นสุดระยะเวลาผ่อนผันในวันที่ 30 ธันวาคม นี้ ทั้งนี้ ได้กำชับให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและติดตามให้ผู้ประกอบการจัดทำมาตรการป้องกันมลพิษที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนตามผลการประชุมในวันนี้ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว หากยังคงฝ่าฝืนไม่ดำเนินการให้มีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไป พลเอก วิทวัส กล่าวเพิ่มเติม
      นอกจากนี้ ยังมีประชาชนซึ่งได้ทราบข่าวการลงพื้นที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้มายื่นเรื่องร้องเรียนเพิ่มเติม ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยองด้วย