ผู้ตรวจการแผ่นดิน

        นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน แถลงผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณี นายสมชัย ศรีสุทธิยากร ร้องเรียนขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่า มาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ ในการนี้ ผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีผลการวินิจฉัย เห็นว่า มาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 ที่กำหนดให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งและกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งดำรงตำแหน่ง อยู่ก่อน พ้นจากตำแหน่งเมื่อพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวใช้บังคับนั้น มิได้ขัดต่อหลักนิติธรรมและไม่ขัดหรือแย้งกับมาตรา 273 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แต่อย่างใด จึงให้ยุติเรื่องร้องเรียนและ แจ้งผลการวินิจฉัยให้ผู้ร้องเรียนทราบต่อไป เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน