ผู้ตรวจการแผ่นดิน

        นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนกงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติรับเรื่องร้องเรียนจากนายสุกษม อามระดิษ เลขานุการสมาคมแพทย์ แผนไทยแห่งประเทศไทย และนายชุมสันต์ ฉายภักดี กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ.วิชาชีพการแพทย์แผนไทยและคณะสมาคมแพทย์ แผนไทย กรณี ขอให้แสวงหาข้อเท็จจริงและเสนอแนะให้สภาแพทย์ แผนไทยปฏิบัติตามกฎหมายของคณะกรรมการสภาแพทย์แผนไทยเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และขอให้ตรวจสอบการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทยที่อาจไม่เป็นธรรมและไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน