ผู้ตรวจการแผ่นดิน

        เมื่อวันที่ 19-21 มกราคม 2561 ณ โรมแรมอิมพีรียลแม่ปิง เชียงใหม่ พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมกิจกรรม “การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเครือข่ายผู้ตรวจการแผ่นดิน เสริมสร้าง ธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต” ซึ่งจัดโดยสำนักส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม พร้อมบรรยายพิเศษให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แก่บุคลากรของโรงพยาบาลสบปราบ จังหวัดลำปาง และผู้แทนครูจากโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมในส่วนภูมิภาคของจังหวัดลำปาง