ผู้ตรวจการแผ่นดิน

        พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมประชุมหารือกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้ 1. กรณี คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า สำหรับการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมากโดยไม่เป็นธรรม 2. กรณี คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินการรับเอกสารและเสนอเอกสารเกี่ยวกับการเสนอขายไฟฟ้าของบริษัท โปรเกรส โพลีเคม (ประเทศไทย) จำกัด โดยไม่ชอบและไม่เป็นธรรม และ3. กรณี คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไม่อนุญาตให้ผู้ร้องเรียนขายไฟฟ้าพิเศษจากขยะ ในรูปแบบอุตสาหกรรมในรูปแบบ Fees-in Tariff (FiT) เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2560 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน