ผู้ตรวจการแผ่นดิน

        นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะ ร่วมประชุมหารือกับบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณี บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือปฏิบัตินอกเหนือหน้าที่และอำนาจตามกฎหมาย โดยเรียกเก็บอัตราค่าเช่าพื้นที่จากผู้เช่าภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ระหว่างรายเก่ากับรายใหม่ไม่เท่ากัน และการที่ ธพส.นำพื้นที่ส่วนกลาง (บริเวณชั้น 2) ไปแบ่งเช่าให้ผู้ค้าภายนอก ทำให้ผู้เช่าพื้นที่ประจำขายสินค้าได้น้อยลง ทำให้ได้รับความเดือดร้อน เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน