ผู้ตรวจการแผ่นดิน

        พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ณ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับนายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายนิพนธ์ ชนมนัส ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน นายอุกฤษฏ์ อินทราภรณ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก นายบุญลาภ สุกใส ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก นายพยุง คุ้มสุพรรณ นายอำเภอชาติตระการ นายสุรศักดิ์ พีรภูมิ ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ป่าไม้จังหวัดพิษณุโลก และผู้ร้องเรียน เกี่ยวกับกรณีสมาชิกของสมาคมทหารผ่านศึกพิการแห่งประเทศไทยไม่ได้รับการผ่อนผันหรือขยายเวลาการชำระเงินกู้จากสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เนื่องจากเมื่อปี พ.ศ. 2538 ได้รับการจัดสรรที่ดินสำหรับประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่ง (ส.ป.ก.) ได้กำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติแก่ผู้ขอรับการจัดสรรพร้อมเงื่อมไขในการให้กู้เงินจาก ส.ป.ก.พิษณุโลก เพื่อนำเงินมาชำระเป็นค่าชดเชยที่ดินและค่าปรับสภาพที่ดิน เพราะสภาพพื้นที่ยังเป็นป่ารกไม่สามารถรังวัดได้ ก่อนออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) ให้ โดยได้กำหนดคืนเงินพร้อมดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 15 ปี ต่อมาเมื่อกรมป่าไม้ร่วมกับ ส.ป.ก. ได้มีการตรวจสอบแนวเขตที่ดินระหว่างเขตปฏิรูปที่ดินและเขตป่าสงวนแห่งชาติพบว่ามีพื้นที่จัดสรรกว่า 200 ไร่ ทับซ้อนในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และต้องถูกเพิกถอน ส.ป.ก.4-01 ทำให้สมาชิกของสมาคมทหารผ่านศึกพิการแห่งประเทศไทยเดือดร้อน ไม่สามารถเข้าทำประโยชน์ในที่ดินได้ แต่ต้องชำระดอกเบี้ยเงินกู้ต่อไป เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ณ จังหวัดพิษณุโลก