ผู้ตรวจการแผ่นดิน

        นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้การต้อนรับ และบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระบบผู้ตรวจการแผ่นดิน แก่คณะข้าราชการจากสำนักงาน Commission for the Investigation of Abuse of Authority สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล และเจ้าหน้าที่จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) จำนวน 22 ราย ให้ได้รับทราบ จากนั้น เจ้าหน้าที่จากสำนักวิเทศสัมพันธ์และสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษาได้นำคณะทั้งหมดเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุผู้ตรวจการแผ่นดิน เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน