ผู้ตรวจการแผ่นดิน

        นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะ ร่วมประชุมคณะทำงานการปรับปรุงแผนที่ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา และบริเวณบ้านไทยสามัคคี จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการที่ดินของรัฐ ผู้แทนจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และผู้แทนจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน