ผู้ตรวจการแผ่นดิน

         พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดินปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะ ร่วมประชุมหารือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริง กรณี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชะลอการพิจารณาอนุญาตการเช่าใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติของ บริษัท มิว สเปซ แอนด์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งส่งผลให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (โครงการ USO) ของบริษัท ต้องเกิดการสะดุดหยุดลง อันจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบกับหลายภาคส่วน เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน