ผู้ตรวจการแผ่นดิน

         พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมกิจกรรมมูลนิธิสายใจไทย โดยได้ร่วมตรวจเยี่ยมมอบขวัญกำลังใจ พร้อมบรรยายพิเศษเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาท หน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน แก่สมาชิกมูลนิธิสายใจไทย ในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา ให้ได้รับทราบและสามารถเป็นกระบอกเสียงในการประชาสัมพันธ์ภารกิจของผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อช่วยเหลือประชาชนต่อไปอีกด้วย เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สโมสรค่ายเม็งรายมหาราช จังหวัดเชียงราย