ผู้ตรวจการแผ่นดิน

         เมื่อวันที่ 11–13 กุมภาพันธ์ 2561 พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ได้เดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการ เพื่อหารือข้อราชการร่วมกับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (Datuk Paul Low Seng Kuan) และรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน Public Complaints Bureau (PCB) ซึ่งเป็นองค์กรตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐของประเทศมาเลเซีย และเป็นสมาชิกสมาคมผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งเอเชีย (Asian Ombudsman Association: AOA) ณ สำนักงานหน่วยงาน PCB เมืองปุตราจายา
        ผลการหารือข้อราชการดังกล่าว Datuk Paul Low Seng Kuan และอธิบดีหน่วยงาน PCB (Datuk Harjeet Singh) มีความเห็นพ้องตามข้อเสนอของผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรไทย ในการแสวงหาแนวทางการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองหน่วยงาน ทั้งในระดับทวิภาคี คือ การจัดทำบันทึกความเข้าใจ ร่วมกัน (MOU) และในระดับพหุภาคี คือ การร่วมกันจัดตั้งสภาผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งอาเซียน (ASEAN Ombudsman Forum: AOF) ซึ่งจะเป็นองค์การความร่วมมือระหว่างผู้ตรวจการแผ่นดิน ในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน รวมถึงผู้ตรวจการแผ่นดินไทย ในฐานะเหรัญญิกของสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ (IOI) ได้ทาบทามหน่วยงาน PCB เข้าร่วมเป็นสมาชิก IOI อีกประการ หนึ่งด้วย
         ในโอกาสเดียวกัน ผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยความอนุเคราะห์ของสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้จัดการประชุมหารือร่วมกับแรงงานไทยและนักศึกษาไทยในมาเลเซีย เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและรับทราบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในต่างประเทศ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ อีกประการหนึ่งด้วย
        การเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการของผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมตามโครงการบูรณาการการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐและคุ้มครองประชาชน ในประชาคมอาเซียน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนากลไกการจัดการเรื่องร้องเรียนระหว่างองค์กรตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ และผู้ตรวจการแผ่นดินในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน รวมถึงจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่สอบสวนในการปฏิบัติภารกิจ ตามกฎหมายของผู้ตรวจการแผ่นดิน
        อนึ่ง ในส่วนความร่วมมือกับองค์กรผู้ตรวจการแผ่นดิน ในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ลงนาม ในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อปี 2558 ที่ผ่านมา โดยล่าสุดเมื่อปี 2560 ผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะได้เดินทางเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการ และได้ประชุมหารือร่วมกับผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในประเด็นการจัดตั้ง AOF และได้จัดการประชุมหารือร่วมกับนักศึกษาไทยในอินโดนีเซียเช่นเดียวกัน โดยผู้ตรวจการแผ่นดินได้นำปัญหาของนักศึกษามาพิจารณาพร้อมจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาและหาแนวทางเยียวยาปัญหาดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว