ผู้ตรวจการแผ่นดิน

        พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดินปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะ ร่วมประชุมหารือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริง ครั้งที่ 2 กรณี กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมชะลอการพิจารณาอนุญาตการเช่าใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติของบริษัท มิว สเปซ แอนด์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งส่งผลให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (โครงการ USO) ของบริษัท ต้องเกิดการสะดุดหยุดลง อันจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบกับหลายภาคส่วน เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน