ผู้ตรวจการแผ่นดิน

        นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย นายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะ ประชุมหารือและลงพื้นที่เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงร่วมกับผู้แทนสำนักงานจังหวัดพะเยา ผู้แทนประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map) ผู้แทนคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดพะเยา ผู้แทนเจ้ากรมแผนที่ทหาร ผู้แทนกรมประมง ผู้แทนกรมธนารักษ์ ผู้แทนศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กอ.รมน. ผู้แทนสำนักงานแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ และ ผู้ร้องเรียน เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาและคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดพะเยา ดำเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์บริเวณกว๊านพะเยาล่าช้า และสำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยาได้ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เลขที่ 2487, 3269 และ 2483 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยมิชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากอยู่ในเขตบริเวณ พื้นที่ดังกล่าว เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดพะเยา