ผู้ตรวจการแผ่นดิน

         พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ประชุมหารือเพื่อพิจารณาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้ใช้แรงงานชาวไทยในสาธารณรัฐเกาหลี ร่วมกับอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ผู้อำนวยการสำนักงานประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน