ผู้ตรวจการแผ่นดิน

         นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติ รับเรื่องร้องเรียนจากผู้แทนผู้ประกอบการรถยนต์นำเข้าอิสระ (Gray Market) ที่เข้าร้องเรียนขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของนายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร ที่อาจปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ส่งผลกระทบโดยรวมทั้งภาครัฐและเอกชนผู้ประกอบการรำยนต์นำเข้าเกิดความเสียหาย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน