ผู้ตรวจการแผ่นดิน

         พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 ร่วมประชุมหารือกับผู้แทนจากจังหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ออกคำสั่งให้ผู้ร้องเรียนและเกษตรกร 93 ราย ออกจากพื้นที่และรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งอื่นใดในพื้นที่เป้าหมายตามข้อ 1(1) ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 36/2559 โดยพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอำเภอฝางและอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน