ผู้ตรวจการแผ่นดิน

         นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะ ประชุมหารือพร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณี องค์การบริหารสาวนตำบลคานหาม และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของราษฎรหมู่ที่ 6 และ 9 ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ส่งผลให้ราษฎรเกิดความเดือดร้อน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา