ผู้ตรวจการแผ่นดิน

         นางสาวจงดี หมายดี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่สำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในการดำเนินโครงการประเมินผลการเป็นโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบใน 4 ภูมิภาค ระหว่างวันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนปรางค์กู่ จังหวัด ศรีสะเกษ