ผู้ตรวจการแผ่นดิน

         นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรร่วมเสวนา ในหัวข้อ “ราชการทันสมัยกับงานบริการดิจิทัลเพื่อประชาชน ที่รวดเร็ว ทันใจ” ภายใต้งานสัมมนา GovChannel Roadshow 2018 : Digital Local Government ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ยังได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่บทบาท หน้าที่และอำนาจ รวมถึงช่องทางการร้องเรียนของผู้ตรวจการแผ่นดินให้กับผู้เข้าร่วมงานได้รับทราบ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา