ผู้ตรวจการแผ่นดิน

         เมื่อวันที่ 7-8 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค แกรนด์ ยโสธร จังหวัดยโสธร พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมงานสัมมนาโครงสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วม โดยในวันที่ 7 มีนาคม 2561 พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานในพิธีเปิดงานพร้อมบรรยายบทบาท หน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้กับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในจังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 80 คน ให้ได้รับทราบ ในการนี้ นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ยังให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้เข้าร่วมสัมมนาอีกด้วย