ผู้ตรวจการแผ่นดิน

         นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายปรีดา เวทยาวงศ์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ร่วมประชุมกับผู้แทนหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณี สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรไม่โอนที่ดินคืนให้กับเกษตรกร ที่ชำระเงินครบถ้วนตามสัญญาเช่าซื้อแล้ว เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน