ผู้ตรวจการแผ่นดิน

         เมื่อวันที่ 21 - 22 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ จังหวัดชุมพร พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมงานสัมมนาโครงการ "ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 35" จังหวัดชุมพร ซึ่งจัดโดยสำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ ด้วยมุ่งหวังเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน กิจกรรมครั้งนี้มีทั้งสิ้น 2 วันด้วยกัน คือวันที่ 21 มีนาคม 2561 โดยมีนายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้เข้าร่วมสัมมนา จากนั้นเป็นการบรรยายให้ความรู้เรื่อง “หน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน” และวิธีใช้ App ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และในช่วงบ่ายของวันเดียวกันเป็นการเสวนาในหัวข้อ “หน้าที่และอำนาจขององค์กรอิสระ ตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560” โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ นักวิชาการ ผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนประจำจังหวัดชุมพร และภาคประชาสังคม กว่า 400 คนเข้าร่วมรับฟัง นอกจากนี้ ยังมีการนำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินออกให้บริการและให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย รวมถึงเผยแพร่บทบาทหน้าที่ อำนาจ และช่องทางการร้องเรียนของผู้ตรวจการแผ่นดินให้กับประชาชนในจังหวัดชุมพร ณ บริเวณตลาดสดหมอพนัส ได้รับทราบอีกด้วย         
สำหรับในวันที่ 22 มีนาคมนั้น เป็นกิจกรรมเพื่อสังคม “กิจกรรม ทะเลใส หาดทรายสะอาด อากาศไร้มลพิษ” ณ บริเวณชายหาด หาดทรายรี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดย พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้นำอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์ทางการศึกษามอบให้แก่เยาวชนจำนวน 3 โรงเรียนในตำบลหาดทรายรี พร้อมทั้งได้ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และประชาชนกว่า 300 คน ร่วมกันปล่อยเต่า ปลากระพงขาว และกุ้งกุลาดำ รวมทั้งเก็บขยะ ณ บริเวณชายหาด หาดทรายรี เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ท้องถิ่น รวมถึงร่วมสร้างระบบนิเวศทางธรรมชาติให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนต่อไป