ผู้ตรวจการแผ่นดิน

         สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จัดสัมมนา “ผู้ตรวจการแผ่นดินพบท้องถิ่นไทย สานเสวนาสร้างชาติ โปร่งใส สุจริตและเป็นธรรม” ระหว่างวันที่ 26 -27 มีนาคม 2561 ณ ห้องคอนเวนชั่น 2 โรงแรมอวานีขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โดยมี พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2560 ให้กับข้าราชการในสังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ของรัฐในเขตพื้นที่ภาค 4 รวม 12 จังหวัด จำนวน 260 คน ได้รับทราบ และมี นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นผู้กล่าวรายงาน นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมสำคัญ อาทิ การบรรยายพิเศษเรื่อง ท้องถิ่นไทยใส่ใจธรรมาภิบาล โดยนายธนา ยันตรโกวิท รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การเสวนาเรื่อง การขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเยาวชนในสถานศึกษา ซึ่งเป็นการบอกเล่าประสบการณ์ของหน่วยงานภาคีเครือข่ายประกอบด้วย เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม และหน่วยงานหลักสำคัญในเชิงพื้นที่คือ สำนักงาน ปปช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมที่ประสบผลสำเร็จ และสามารถเป็นต้นแบบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำไปพิจารณาดำเนินงานต่อไป