ผู้ตรวจการแผ่นดิน

         พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะ ร่วมประชุมหารือกับผู้ร้องเรียน เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณี กรมศุลกากรออกข้อกำหนดการประเมินภาษีย้อนหลังโดยไม่ เป็นธรรม เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน