ผู้ตรวจการแผ่นดิน

         พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะ ร่วมประชุมหารือกับผู้แทนกรมศุลากากร กรมป่าไม้ และกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณี ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ที่ก่อให้เกิดความเสียหายของนายด่านศุลกากร ไม่รับปฏิบัติพิธีการศุลกากรว่าด้วยการผ่านแดน เป็นเหตุให้ไม้แปรรูปไม่สามารถผ่านแดนเข้ามาในราชอาณาจักรไทยได้ ซึ่งผู้ร้องเรียนได้ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน