ผู้ตรวจการแผ่นดิน

         เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ณ จังหวัดนครราชสีมา พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ประชุมหารือร่วมกับนายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พลตรี ราชันย์ ประจันตะเสน เลขาธิการกอ.รมน.กองทัพภาคที่ 2 นายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) ผู้แทนจากกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีประกาศแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานทับซ้อนที่ดินของราษฎรในพื้นที่รวมกว่า 9 ตำบลใน 3 อำเภอของจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ อำเภอปักธงชัย อำเภอครบุรี และอำเภอเสิงสาง ซึ่งราษฎรบางส่วนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวมีเอกสารหลักฐานทางที่ดินอยู่ เช่น ส.ค.1 , น.ส. 3 ก. , โฉนดที่ดิน , ส.ป.ก. 4-01 และ ส.ท.ก. เบื้องต้นพบว่าปัญหาการทับซ้อนของที่ดินนั้น เกิดจากการส่งมอบพื้นที่และการประกาศแนวเขตของหน่วยงานภาครัฐในแต่ละช่วงเวลา มีความคลาดเคลื่อนของแนวเขต
         ทั้งนี้ ผู้ตรวจการแผ่นดินได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาดำเนินการในเรื่องนี้นำโดยนายประทีป เจริญพร ที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นประธานคณะทำงาน ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงการพิจารณาแก้ไขข้อกฎหมายบางข้อที่มีความติดขัดต่อการดำเนินงาน เพื่อเป็นการหาทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบอันจะนำไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่อื่น ๆ ที่อาจมีปัญหาคล้ายกันได้อีกด้วย