ผู้ตรวจการแผ่นดิน

         นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะ ประชุมหารือร่วมกับนายณัฏฐ์ ศรีสุคนธนันท์ ผู้อำนวยการสำนักการโยธา นางสาวจันทร์ทิรา บุรีวงศ์ นักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการพิเศษ สำนักผังเมือง ว่าที่ร้อยตรี วิรัช ตันชนะประดิษฐ์ หัวหน้ากลุ่มงานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร นายไชยา โชติวรรธกวณิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต สำนักงานเขตพญาไท นางสาวกรกมล ภาคพิจารณ์ นักผังเมืองชำนาญการพิเศษ สำนักผังเมืองรวม กรมโยธาธิการและผังเมือง นายวรพจน์ ทองอุปการ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการบริการชุมชนและที่พักอาศัย สำนักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้ร้องเรียน ในนาม “ชมรมอนุรักษ์พญาไท” พร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปล่อยให้มีการก่อสร้างอาคารสูงจำนวนมากบริเวณซอยพหลโยธิน 5-11 และในชุมชนใกล้เคียง โดยมิได้คำนึงถึงผังเมืองและลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ที่จำกัด ซึ่งเขตพญาไทนั้นได้ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่สีน้ำตาล คือ เขตที่มีที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก และการมีอาคารสูงเพิ่มปริมาณขึ้นอย่างรวดเร็วก็จะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ประสบกับสภาวะความแออัด ก่อให้เกิดปัญหาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม อาทิ การจราจรติดขัด การขาดแคลนที่จอดรถ การทำผิดกฎจราจร การตัดต้นไม้ขนาดใหญ่เพื่อปรับปรุงถนน และปัญหามลภาวะต่างๆ เช่น ควันพิษ ขยะล้น น้ำเสีย และน้ำท่วมขังติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน นอกจากนั้น ในระหว่างการก่อสร้างอาคาร ยังมีรถบรรทุกขนาดใหญ่ขับเข้าออกในพื้นที่ตลอดเวลา ทำให้บ้านเรือนประชาชนเดือดร้อนเสียหายอีกด้วย เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ณ เขตพญาไท