ผู้ตรวจการแผ่นดิน

         พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 นายสุทัศน์ สุวรรณผ่องใส ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์ การเงินและบัญชี ท่าอากาศยานดอนเมือง และคณะสื่อมวลชน ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบราคาอาหาร และเครื่องดื่มภายในอาคารผู้โดยสารทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศของท่าอากาศยานดอนเมือง ว่าได้ดำเนินการปรับราคาให้มีความเหมาะสมตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเคยให้ข้อเสนอแนะไปหรือไม่ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่มีประชาชนจำนวนมากเดินเข้า-ออก ภายใน ท่าอากาศยาน เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 ณ ท่าอากาศยาน ดอนเมือง