ผู้ตรวจการแผ่นดิน

         สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการ Ombudsman Care ณ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยการนำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ออกให้บริการและให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย รวมถึงเผยแพร่บทบาท หน้าที่และอำนาจ และช่องทางการร้องเรียนของผู้ตรวจการแผ่นดินให้กับประชาชนบริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ตลาดนัดวัดช่องลม และห้างสรรพสินค้า Big C จำนวนกว่า 300 คน ให้ได้รับทราบ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 ณ จังหวัดสมุทรสงคราม