ผู้ตรวจการแผ่นดิน

         เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมงานสัมมนา “ผู้ตรวจการแผ่นดิน : บทบาทใหม่ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่และ อำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินให้แก่ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน หน่วยงานอิสระ และสถาบันการศึกษา จำนวนกว่า 700 คน อันจะนำไปสู่การบูรณาการความร่วมมือระหว่างผู้ตรวจการแผ่นดินและหน่วยงานต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาเชิงระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
         ในงานสัมมนาครั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่าน ได้แก่ นายมีชัย ฤชุพันธ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “หน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560” จากนั้น นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่ 1 บรรยายพิเศษในหัวข้อ “มุมมองและความคาดหวังของสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อบทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน” ต่อมาในช่วงบ่าย ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ผู้ตรวจการแผ่นดินกับภาครัฐ : บทบาทเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลของแผ่นดิน”