ผู้ตรวจการแผ่นดิน

         นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากนายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย และคณะ โดยขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการสอบคัดเลือกสายงานบริหารและอำนวยการท้องถิ่น ว่าเป็นไปตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 8/2560 หรือไม่ โดยคำสั่งดังกล่าวได้ให้อำนาจคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนตำแหน่งให้กับข้าราชการขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งดำเนินการสอบข้อเขียนในปี 2560 แต่ในการประกาศรายชื่อเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เพื่อสอบสัมภาษณ์ กลับพบว่าไม่มีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนที่จะเข้าคัดเลือกเป็นผู้บริหารระดับสูง แต่ในระดับต้นและระดับกลางมีผู้สอบ จำนวน 20,000 คน ผ่านเพียง 400 คน โดยการสอบก็ใช้ข้อสอบอัตนัยเพียงข้อเดียวกับการสอบเลื่อนตำแหน่งในทุกสายงานในระดับเดียวกัน ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกที่กำหนดว่าเนื้อหาการสอบต้องตรงกับงานในหน้าที่ตามมาตรฐาน เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน