ผู้ตรวจการแผ่นดิน

         นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนางสาวจงดี หมายดี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และตัวแทนเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้เข้าร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ภายใต้โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักนโยบายและแผน โดยมีสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (IGP) สำนักงาน ก.พ.ร. เป็นผู้รับจ้างสำรวจ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลในการประเมิน ITA เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน