ผู้ตรวจการแผ่นดิน

         พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะ ร่วมประชุมหารือกับกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ และท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพิจารณาข้อเท็จจริงและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องความปลอดภัย รวมถึงมาตรการ ในการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย และในโอกาสนี้ ผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะ ยังได้หารือกับ นายเหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับชาวจีนที่พักอาศัยและมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่