ผู้ตรวจการแผ่นดิน

         นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะ ร่วมประชุมหารือกับนายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นายธีระ เงินวิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ นายปราโมทย์ ยอดแก้ว ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน สำนักงานปฏิรูปที่ดิน นางสาวธัญพร แพมงคล ปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่ นายสกุลไชย จุมทอง นายอำเภอวังชิ้น พร้อมลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริง เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนกรณี ชาวบ้านปางมะโอ หมู่ที่ 12 ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ได้รับผลกระทบจากการกำหนดแนวเขต ส.ป.ก. ซึ่งเป็นพื้นที่ ทำกินเอกสิทธิ์ สปก.4-01 ทับซ้อนกับเขตป่าสงวนแห่งชาติ อันส่งผลให้ประชาชนไม่สามารถเข้าใช้ประโยชน์ในตัดไม้เพื่อการค้าขายได้ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่