ผู้ตรวจการแผ่นดิน

         พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายวทัญญู ทิพยมณฑา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะ ร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณี การปฏิบัติหน้าที่ที่ก่อให้เกิดความเสียหายของกรมศุลกากร และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ในการเลือกปฏิบัติการอนุมัติจุดส่งมอบสินค้า (Pick up Counter) บริเวณท่าอากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน