ผู้ตรวจการแผ่นดิน

         นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนางสาวจงดี หมายดี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสู่ความยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อนำเสนอและรายงานผลการติดตามการเป็นโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบใน 4 ภูมิภาค รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงแนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสู่ความยั่งยืน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวนกว่า 40 คน ประกอบไปด้วย ผู้บริหารและครูจากโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบใน 4 ภูมิภาค (โรงเรียนแม่ไก่) จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ 1) โรงเรียนสบปราบพิทยาคม จังหวัดลำปาง 2) โรงเรียนปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 3) โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” จังหวัดชลบุรี 4) โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม จังหวัดสงขลา และ 5) โรงเรียนนราสิกขาลัย จังหวัดนราธิวาส นายปราโมทย์ โชติมงคล และนางณัฏฐา มูนจินดา ตลอดจนคณะทำงานการประเมินผลการเป็นโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบใน 4 ภูมิภาค เมื่อวันที่ 2–3 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ จังหวัดนนทบุรี