ผู้ตรวจการแผ่นดิน

         สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาองค์กรธรรมาภิบาล ตามโครงการ “เครือข่ายผู้ตรวจการแผ่นดินเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต” ระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้พัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาล หรือองค์กรคุณธรรม ซึ่งในวันที่ 12 มิถุนายน 2561 นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน แก่ผู้บริหารและบุคลากรจากเทศบาลตำบลหนองไม้แดง จังหวัดชลบุรี โรงพยาบาลสบปราบ จังหวัดลำปาง วิทยาลัยชุมชนสงขลา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส และเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ จังหวัดนราธิวาส จำนวนกว่า 40 คน ให้ได้รับทราบอีกด้วย