ผู้ตรวจการแผ่นดิน

         นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รับเรื่องร้องเรียนจากนางนฤมล เมฆบริสุทธิ์ หัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิ์ผู้บริโภค และคณะ กรณี ปัญหาการก่อสร้างอาคารสูงในเขตพื้นที่ต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร โดยไม่ตรงตามแบบที่ขออนุญาตก่อสร้างไว้ และยังไม่ผ่านรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายได้ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน