ผู้ตรวจการแผ่นดิน

         สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจัดสัมมนา “ผู้ตรวจการแผ่นดินพบท้องถิ่นไทย : สานเสวนาสร้างชาติ โปร่งใส สุจริตและเป็นธรรม” ขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างความเป็นธรรมในสังคม ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2561 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรมแรมบุรีศรีภู บูติค โฮเต็ล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินยังได้รับความร่วมมือจาก 4 หน่วยงาน ได้แก่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ และสำนักงานป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนกระบวนการเสริมสร้างธรรมา ภิบาล และเฝ้าระวังไม่ให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม โดยเน้นการต่อต้านการทุจริตในบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และสามารถนำไปขยายผลต่อไปได้ ซึ่งในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2560 แก่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และผู้แทนจากหน่วยงานเครือข่าย ที่เกี่ยวข้อง กว่า 300 คน จาก 8 จังหวัดภาคใต้ ให้ได้รับทราบ และมี นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นผู้กล่าวรายงานและเข้าร่วมงาน ในครั้งนี้ด้วย